Site news

การอบรมพัฒนารายวิชาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
 
รูปภาพของนายสรายุทธ มาลา
การอบรมพัฒนารายวิชาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดย นายสรายุทธ มาลา - พุธ, 28 สิงหาคม 2019, 6:35PM
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารายวิชาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0

กลุ่มอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์

ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562

ณ ห้องประชุมทับเที่ยง วิทยาลัยเทคนิคตรัง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๒

ผู้เข้าประชุมสามารถดาวน์โหลดเอกสารการประชุมได้โดยคลิกที่ เอกสารการประชุม