Skip site news

Site news

Picture of นายสรายุทธ มาลา
สร้างบทเรียนออนไลน์
by นายสรายุทธ มาลา - Friday, 6 September 2019, 7:22 AM
 

ตัวอย่างของเว็บ สำหรับสร้างบทเรียนออนไลน์ คลิกที่นี่

 
Picture of นายสรายุทธ มาลา
การอบรมพัฒนารายวิชาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
by นายสรายุทธ มาลา - Wednesday, 28 August 2019, 6:35 PM
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารายวิชาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0

กลุ่มอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์

ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562

ณ ห้องประชุมทับเที่ยง วิทยาลัยเทคนิคตรัง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๒

ผู้เข้าประชุมสามารถดาวน์โหลดเอกสารการประชุมได้โดยคลิกที่ เอก...

Read the rest of this topic
(51 words)
 
Picture of นายสรายุทธ มาลา
แจ้งชื่อจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
by นายสรายุทธ มาลา - Saturday, 11 February 2017, 4:42 AM
 

sarayuthmala@gmail.com ผู้สอนรายวิชาเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต

 
Picture of นายสรายุทธ มาลา
ดาวน์โหลดฟอนด์
by นายสรายุทธ มาลา - Wednesday, 3 June 2015, 10:33 AM
 

ให้นักศึกษาดาวน์โหลดฟอนด์ไทย ไปติดตั้งในเครื่อง